Ziyaretçi Aydınlatma Metni

1.    Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla YA DİLEK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Dilek Tekstil) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Dilek Tekstil tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.    İşlenen Veri Kategorileri ve Veri Türleri

 Veri Kategorisiİşlenen Kişisel VerilerKişisel Verinin İşlenme AmaçlarıKişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Kimlik VerileriAdı, SoyadıFiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kimlik bilgileriniz; tarafınızdan sözlü olarak veya kimlik kartı kontrolü ile toplanmaktadır.
 Fiziksel Mekan Güvenliği Kamera KayıtlarıFiziksel Mekan Güvenliğinin Temini6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.maddesinde belirtilen;5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Şirketimizi ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla, kamera sistemiyle verileriniz işlenmektedir.

3.     Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Şirket’imizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği (KVKK madde-5.2.f uyarınca), Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi topluyoruz. Kimlik verilerinizi ise tarafınızdan sözlü olarak veya kimlik kartı kontrolü ile elde edilmektedir.

4.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarabileceği

Verileriniz istenilmesi durumunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Yurtdışına veri transferi olmamaktadır.

5.    Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.yadilektekstil.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Veysel Karani Mahallesi,
2. Nazlı Sk. No: 48 P.K: 16280 Osmangazi/Bursa, Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya  dilektekstil2010@yadilektekstil.com.tradresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Unvan     :YA DİLEK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mersis No:0904082990100001
E-mail adresi:dilektekstil2010@yadilektekstil.com.tr
Posta adresi:“Veysel Karani Mahallesi 2. Nazlı Sk. No: 48 P.K: 16280 Osmangazi/Bursa, Türkiye”